การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

026-ข้อ-1-การวางแผนอัตรากำลังคน.pdf
026-ข้อ-2-ด้านการสรรหาคนดี.pdf
026-ข้อ-3-ด้านการพัฒนาบุคลากร.pdf
026-ข้อ-4-ด้านการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ.pdf
026-ข้อ-5-ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต.pdf
026-ข้อ-6-ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร.pdf
026-ข้อ-7-ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf
026-ข้อ-8-ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย.pdf

ความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบายการบริ.pdf