นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายบริหารงานบุคคลปี2566.pdf

นโยบายการบริหารงานบุคคล ของ สพฐ.

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นโยบายการบริหารงานบุคคล.pdf