หน้าแรก


ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 129 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/แบบฟอร์ม

To-DOs : กำกับ ติดตาม

LinksDates
แสดง 0 รายการจากหน้า To-DOs : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม Dates ดูเพิ่มเติม »
 


    นายนพดล ศรีขัดเค้า
   รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑
 


นางปัทมา  สิมพลา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 08-5011-9686
E-mail : pattama.sim@loei1.go.th
                                 นางจิรภา  ฟองชัย
                  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
      หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
                               โทร. 06-3614-6509
E-mail : jirapa.fon@loei1.go.th
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/nang-buy-thwi-sm-hmay/home
นางบุญทวี  สมหมาย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร. 08-8332-4525
E-mail : boontawee.som@loei1.go.th
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/nangsaw-lad-da-waly-sxn-suphaph/
นางสาวลัดดาวัลย์   สอนสุภาพ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร. 08-6232-5756
E-mail : laddawan.son@loei1.go.th
https://sites.google.com/loei1.go.th/10nc4/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
นางอรพิน  น้อยบัวทอง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร. 08-6238-1856
E-mail : orapin.sun06@gmali.com
https://sites.google.com/loei1.go.th/prn/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
นางจันทร์เพ็ญ   ชูฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
โทร. 08-8675-5705
E-mail : junpen.cho@loei1.go.th
https://sites.google.com/loei1.go.th/love/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
นางรักษ์ธภรณ์   นาลา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร. 08-1974-3212
E-mail : raktapron.nal@loei1.go.th
https://sites.google.com/loei1.go.th/vtna/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
นางวัฒนาพร   แพงศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร. 08-8305-3127
E-mail : wattanaporn.pan@loei1.go.th
https://sites.google.com/loei1.go.th/par/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
นางสาวพันวิภา  วิเศษโวหาร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
โทร. 09-2291-0689
E-mail : phanvipha.wis@loei1.go.th
https://sites.google.com/loei1.go.th/roe/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
นางอุ่นเรือน  ศิริหล้า
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร. 09-5663-4410
E-mail : aunrean.sir@loei1.go.th