นโยบาย : Policy


1. ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังขาดจิตวิญญาณผู้บริหาร “ผู้บริหารรักโรงเรียน”

2. ในภาพรวมมีอัตรากำลังเกินเกณฑ์และกระจุกตัวในสถานศึกษาสถานศึกษาอำเภอเมืองแต่ขาดแคลนอัตรากำลังในสถานศึกษาเขตอำเภอรอบนอก

3. ขาดแคลนครูกลุ่มสาระหลัก 5 กลุ่มสาระ

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการนำเทคนิคใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีและพื้นที่จำกัด ขาดแรงจูงใจและการทุ่มเทในการสร้างผลงาน เช่น LC (professional learning community) LO (learning Organization) KM (knowledge management)

5. ผู้บริหารบางส่วนขาดภาวะผู้นำทางวิชาการและทักษะการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

6. ครูมีภาระงานมาก บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีไม่เพียงพอ

7. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับยังดำเนินการได้ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากหน่วยงานไม่วิเคราะห์ความต้องการและวางแผนพัฒนาอย่างจริงจัง

8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดทักษะและแรงจูงใจในการนำความรู้ ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้และขยายผลให้เกิดแก่นักเรียนอย่างจริงจัง

9. ครูผู้สอนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้และการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

10. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดการบริหารเชิงรุกอย่างเป็นระบบ

11. ผู้บริหารทางการศึกษาขาดทักษะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารการศึกษา

12. ครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมการทำงานในการปฏิบัติงานแบบเดิม


วิสัยทัศน์ (Vision)

“เต็มใจให้บริการ คนสำราญ งานสำเร็จ”


ค่านิยมร่วม (Shared Values)

1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้

3. กตัญญูพ่อ แม่ สุดหัวใจ

4. มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา

5. รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ

6. ไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา

7. เรียนรู้ อธิปไตย ของประชา

8. รักษา วินัย กฎหมายไทย

9. ปฏิบัติตามพระราชดำรัส

10. ไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้

11. ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ

12. ไซร์ คิดอะไรให้ส่วนรวม

13. ร่วมรักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ


พันธกิจ (Mission)

  1. ให้บริการแก่ผู้มารับบริการดุจญาติมิตร แบบ ONE STOP SERVICE

  2. ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก 12 ประการ

  3. ปฏิบัติธรรม นำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิต พิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ

  4. ดำเนินการบริหารงานบุคคลให้เท่าเทียมทั่วถึง เสมอภาค ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารในรูปแบบคณะกรรมการ โดยยึดมั่นในความถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด


ปฏิญญา (Declaration)

มีชีวิตชีวา พัฒนาต่อเนื่อง ลือเลื่องคนฮู้ เป็นผู้มีอุดมการณ์ ทะยานสู่ความเป็นหนึ่ง

LOEI 1 TOBE 1