ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rOJWnVPdwaYXD10EdKP1EydULyo-aoC6/edit#gid=795471997