กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือฯ ว9-2564 (ครู).pdf
คู่มือฯ ว10-2564 (ผู้บริหารสถานศึกษา).pdf
ว19.pdf
ว26.pdf
ว24 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู.pdf
ระเบียบว่า ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552.pdf

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนฯ พ.ศ. 2552

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550.pdf

กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2550

แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัยฯ.pdf

แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรมฯ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555.pdf

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546.pdf

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ-ที-10-2559.pdf

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ-ที-11-2559.pdf

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ-ที-19-2560.pdf

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ2545.pdf

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ-2540.pdf

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พรบ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.pdf

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

พรบ. ประชุมมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์.pdf

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ พ.ศ.2563

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพื่ิมเติม.pdf

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม