นายรัฐอิสรา กงวงษ์

ผอ.สพป.ลย.1

นายนพดล ศรีขัดเค้า

รอง ผอ.สพป.ลย.1

นางปัทมา สิมพลา

ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล