วาระการประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

วันที่โพสต์: Nov 13, 2018 8:37:24 AM

เรื่อง 1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย ก.ค.ศ.ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประกอบการเลื่อนรับเงินเดือน โดยให้ใช้บังคับ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ.0206.7/ว.20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ดังหลักเกณฑ์การประเมินที่แนบมาพร้อมนี้ .ทั้งนี้ได้แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งในระบบ AMSS เรียบร้อยแล้ว

เรื่อง 2 การย้ายผู้บริหาร ตามประกาศตำแหน่งว่างขอย้ายเพิ่มเติม ตามที่ สพป.ลย 1 ได้ประกาศตำแหน่งว่าง เพิ่มเติม เพื่อรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษานั้น

กศจ.เลย ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติให้ย้าย. ดังนี้

กรณีปกติ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสมชาย ระติเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโม้ อ.ปากชม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ อ.ปากชม

กรณีเศษ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จำนวน 2 ราย

1.นายวรรัตน์ บุตรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผากลางดง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว อ.เมืองเลย

2.นายศิริ จันทะพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาค้อ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง อ.ปากชม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

เรื่อง 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ขอโอน

ด้วย ก.ศ.จ.เลย ในการประชุมครั้งที่ 11 /2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โอนไปรับราชการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม ตามผลการสอบคัดเลือกจำนวน 1 ราย ได้แก่ นายสุชาติ อาจศัตรู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561

เรื่อง 4 การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2562

ตามหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.4/ว.24 ลย 28 ธันวาคม 2559

สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคุณสมบัติของผู้ขอย้ายกรณีปกติ ต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งครูในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา และให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคำร้องขอย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง ในเดือนมกราคมของทุกปีเป็นเวลา 15 วันทำการ โดยยื่นคำร้องขอย้ายได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาเดียว การย้ายประจำปี 2562 และให้สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ระบุวิชาเอกที่ต้องการทดแทนลงในคำร้องขอย้ายตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษานั้น

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอย้าย จัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

คำร้องขอย้าย ให้ผู้ขอย้ายแนบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

1.สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.สำเนา ก.พ.7 หรือสำเนา ก.ค.ศ.16 ที่ลงรายการเป็นปัจจุบัน

3.เอกสารประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้ขอย้ายอ้างอิงในคำร้องขอย้าย

ทั้งนี้ ให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ)

ปี พ.ศ.2562 ได้ตามประกาศของ สพฐ ที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เรื่อง 5 การคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด

สพฐ ปี พ.ศ.2561

ประกาศรับสมัคร ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561

อนึ่ง เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ โรงเรียนขนาดเล็ก หาก สพป.ใด มีตำแหน่งว่าง ผอ.สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก และเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมี ผอ.การศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ให้ สพป โดยความเห็นชอบของ ก.ศ.จ. ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่จะไม่แต่งตั้งผู้ผู้อำนวยการสถานศึกษาให้ทราบโดยทั่วกันก่อนประกาศรับสมัครคัดเลือก รายละเอียดตามหนังสือ สพฐ ด่วนที่สุด ที่ ก.ค.ศ.04009/ว 7441ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ดังแนบ

เรื่อง 6 คู่มือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

สังกัด สพฐ.(ว ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐)

ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู สายงานการสอน โดยให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป แล้วนั้น

การนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ จึงได้ส่งเอกสารให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ สพป.เลย เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/๓๖๒๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ดังนี้

๑.คู่มือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ สังกัด สพฐ. จำนวน ๑ เล่ม

๒.คู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) จำนวน ๑ เล่ม

เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวที่ขัดเจนและครอบคลุมเกี่ยงกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางการประเมินเดียวกัน และข้าราชการครูสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน(logbook) ได้ที่ https://Logbook-Teacher.Otepc.go.th

เรื่อง 7 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วย ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหน้าที่ ก.ค.ศ.0206.7/ว.19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ครูผู้ช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มอย่างต่อเนื่อง ทุกหกเดือนรวม 4 ครั้ง ในเวลา 2ปี และต้องมีผลการประเมินจากกรรมการทุกคนเฉลี่ยในแต่ละครั้ง ดังนี้

ครั้งที่1 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

ครั้งที่2 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

ครั้งที3 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

ครั้งที่4 ต้องมีคะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 จึงให้โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุครูผู้ช่วยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เสนอรายชื่อคณะกรรมการ ประกอบด้วย

1.ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ

2.ผู้ดำรงตำแหน่งครูในสถานศึกษา กรรมการ

3.ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา กรรมการ

เพื่อให้มีอำนาจตามมาตรา 53 แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ

โดยกำหนดให้โรงเรียนส่งรายชื่อคณะกรรมการวันที่ 11 ธันวาคม 2561