แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม

วันที่โพสต์: Oct 13, 2017 7:39:16 AM

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทั่วประเทศตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อคัดเลือก/ย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ

    1. กลุ่มบริหารงานบุคคล

    2. กลุ่มนโยบายและแผน

    3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

เนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ทำให้ระยะเวลาที่ลงนามในประกาศคลาดเคลื่อนกับระยะเวลาที่ประกาศรับสมัคร

จึงแก้ไขประกาศรับสมัครใหม่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด รายละเอียดตามประกาศแก้ไขที่นำเรียนมาพร้อมนี้