รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพสต์: Jul 22, 2020 9:46:38 AM

ตามที่ อ.ก.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยยื่นสมัครด้วยตนเอง บัดนี้ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพิ่มเติม และเลื่อนกำหนดวันสอบข้อเขียน (ภาค ก) ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดเลยและรองศึกษาธิการจังหวัด จากวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เป็น วันท่ี 16 สิงหาคม 2563 โดยจะประกาศเวลาและสถานที่สอบข้อเขียน (ภาค ก) ให้ทราบอีกครั้ง โดยดาวน์โหลดรายละเอียดต่างๆ ได้จาก www.moe.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัคร"