ประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันที่โพสต์: Jul 14, 2020 4:55:13 AM

เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ชุดและจัดทำเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพ ส่ง สพป.เลย เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดดังแนบ)