ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันที่โพสต์: Jun 12, 2020 10:56:44 AM

ให้ผู่้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ลำดับที่ 1 แต่ละสาขาวิชาเอกไปรายงานตัววันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-10.00 น.

ณ ห้องประชุมเทพบารมี สพป.เลย 1 พร้อมเอกสาร รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้