ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕)

วันที่โพสต์: Apr 05, 2021 3:45:42 AM

ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ชุดและเอกสารการประเมินศักยภาพของผู้บริหารจำนวน ๘ เล่ม ส่งสพป.เลย.๑ ตั้งแต่งวันที่ ๒-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ไม่เว้นหยุดราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย