ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

วันที่โพสต์: Jul 24, 2019 10:49:21 AM

ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1 รายงานตัววันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น. ที่ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ รายละเอียดดังประกาศผล