ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการสำหรับโรงเรียนทั่วไป โครงการคืนครูให้นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่โพสต์: Oct 31, 2018 10:45:33 AM

กำหนดให้มารายงานตัวในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.-13.30 น. ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.ลย.1 รายละเอียดดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้นำหลักฐานประกอบการรายงานตัว สำเนาคุณวุฒิการศึกษา สำนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อากรแสตมป์ 105 บาท และอื่นๆ มาด้วยในวันรายงานตัว