ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

วันที่โพสต์: Jun 24, 2020 5:11:54 AM

ด้วย สพป.ลย.1 มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ จำนวน 1 ชุด และจัดทำเอกสารประกอบฯ จำนวน 3 เล่ม ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 (เอกสารดังแนบไฟล์)