ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)

วันที่โพสต์: Feb 01, 2021 7:3:49 AM

ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ตำแหน่ง โรงเรียนบ้านผาแบ่น

ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ชุด

เอกสารประกอบการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๘ เล่ม

ส่ง สพป.เลย.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย