บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

วันที่โพสต์: Jul 30, 2019 7:11:44 AM

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ฉบับวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562