ข้อมูลสถิติกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

วันที่โพสต์: Apr 27, 2020 1:57:55 PM

ข้อมูลสถิติกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

1 ข้อมูลการย้ายผู้บริหาร ปี พ.ศ.2562

2 ข้อมูลการย้ายผู้บริหารปี พ.ศ.2563

3 ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ปี พ.ศ.2562

4 ข้อมูลการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ปี พ.ศ.2563