การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่โพสต์: Nov 01, 2019 9:7:21 AM

ด้วย สพป.เลย เขต 1 ขอให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำรายละเอียดข้อมูลของสถานศึกษาที่ต้องการขอรับการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เมื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง สพป.เลย เขต 1 ภายในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นอย่างช้า ตามหนังสือนำส่ง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04136/ว3700 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารดังแนบไฟล์)