บุคลากร : Personel

ปี 2564

นางปัทมา สิมพลา

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. 08-5011-9686

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. การบังคับบัญชาบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล

2. การวินิจฉัยสั่งการ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล ทุกกลุ่มงาน ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณาตรวจสอบงาน เสนอความเห็นก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางบุญทวี สมหมาย

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

โทร. 08-8332-4525

มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตราและกำหนดตำแหน่ง ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบกลั่นกรอง

งานเสนอข้อคิดเห็น การเสนองานของบุคลากรในกลุ่มงานก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน

2.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.2 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

2.3 งานประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

3. งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

3.1 ส่งเสริม สนับสนุน การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

3.2 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษทุกสายงาน

3.3 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญทุกสายงาน

3.4 การเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครู

3.5 การปรับปรุงและกำหนดตำแหน่ง

4. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางบุญทวี สมหมาย

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

โทร. 08-8332-4525

มีหน้าที่ปฏิบัติและรับผิดชอบ ดังนี้

1. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ ทุกสายงาน

2. การขอปรับวุฒิการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน

3.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.2 การจัดทำข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน ของทุกปี

4. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ

4.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ

4.2 การปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ

4.3 งานจัดสรรอัตรากำลัง พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร

4.4 งานเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการเป็นตำแหน่งพนักงานราชการ

4.5 งานตัดโอนอัตรากำลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจำ

5. รับผิดชอบข้อมูลโปรแกรม P-OBEC ของกลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังฯ

นางสาวลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร. 08-6232-5756

มีหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน

เสนอความเห็น การเสนองานของบุคลากรในกลุ่มงานก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งย้าย โอน และการลาออกจากราชการ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู

4. งานสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู

5. งานคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนรัฐบาลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

6. งานคัดเลือกข้าราชการบรรจุตำแหน่งศึกษานิเทศก์

7. งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการ 38 ค. (2)

8. งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

9. งานคัดเลือกครูเพื่อบรรจุในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

10. งานขอบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากบัญชีของหน่วยงานอื่น

(กรณีขอใช้บัญชี)

11. งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม

12. งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)

13. งานสรรหาพนักงานราชการ

14. งานสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

15. งานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

16. งานลาออกจากราชการพนักงานราชการ

17. งานลาออกลูกจ้างชั่วคราว

18. งานดำเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา

19. งานดำเนินงานตามมาตรากำหนดอัตรากลังภาครัฐ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)

20. งานขอกลับเข้ารับราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง

21. งานเกี่ยวกับผู้บริหารการศึกษา ทุกกรณี

22. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางอรพิน น้อยบัวทอง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

โทร. 08-6238-1856

มีหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้

1. วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษาภายในเขตพื้นที่และต่างเขตพื้นที่การศึกษา

3. งานแต่งตั้ง (ย้าย) ผู้บริหารสถานศึกษา ทุกกรณี

4. งานแต่งตั้ง (ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) (2) ทุกกรณี

5. งานขอช่วยราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกกรณี

6. งานขอลาออกจากราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกกรณี

7. งานขอช่วยราชการ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) (2)

8. งานขอลาออก บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (1) (2)

9. งานขอโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

10. งานรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

11. งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นที่มิใช่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

12. งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

13. งานตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

14. งานประเมินผลงานบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ทุกกรณี

15. งานประเมินผลงานสูงกว่า 1 ระดับ และมีผู้ครองอยู่แล้ว บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

โทร. 08-8675-5705

มีหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ควบคุม กำกับ ดูแลการตรวจสอบ

กลั่นกรองงาน เสนอข้อคิดเห็นการเสนองานของบุคลากรในกลุ่มงาน นำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

2. ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คนที่ 1 ในกรณีผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

3. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน การมอบหมาย

หน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4. งานการเลือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา)

5. การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจำปี

6. การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะเพิ่มเติมระหว่างปี

7. การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ

8. ระบบจ่ายตรงเงินค่าจ้างลูกจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

9. งานโปรแกรม p-obec

10. เงินค่าครองชีพลูกจ้างประจำ

11. งานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางรักษ์ธภรณ์ นาลา

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

โทร. 08-1974-3212

มีหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน การมอบหมาย

หน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

2.1 ข้าราชการครูสายงานการสอน

2.2 ศึกษานิเทศก์

2.3 รอง ผอ.สพป.ลย.1

3. ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการครูและลูกจ้างประจำกรณีเงินเดือน/ค่าจ้างถึงขั้นสูงสุด

4. จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการครูฯ

5. งานขอรับเงินรางวัลประจำปี

6. งานจัดทำหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน

7. งานเงินค่าครองชีพข้าราชการ

8. ระบบจ่ายตรงเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง

9. งานธุรการกลุ่มงานบำเหน็จความชอบฯ

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางวัฒนาพร แพงศรี

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

โทร. 08-8305-3127

มีหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ การออกบัตรประจำตัวและการขออนุญาตต่างๆ

2. การเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

3. งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ

4. การลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

5. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

6. การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ/การขอพระราชทานเพลิงศพ

7. การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

8. การขออนุญาตไปต่างประเทศโดยใช้วันลาหรือระหว่างหยุดภาคเรียน

9. การขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน/ราชการชายแดน

10. งานกองทุน กบข.

11. แฟ้มประวัติลูกจ้างประจำ

12. กองทุน กสจ.

13. การขอหนังสือรับรอง

14. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุกกรณี

15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางสาวพันวิภา วิเศษโวหาร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

โทร. 09-2291-0689

มีหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้

1. จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

2. จัดทำข้อมูลโปรแกรม P-OBEC/HRMS

3. โปรแกรม CMSS (ก.ค.ศ.16)

4. โปรแกรม CMSS การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ/ค่าจ้างลูกจ้างประจำ

5. งานข้อมูลภาครัฐ (จ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล)

6. การเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการ

7. แฟ้มประวัติพนักงานราชการ

8. การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ

9. การแก้ไขวัน เดือน ปี เกิด ข้าราชการ

10. การขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล ในทะเบียนประวัติ

11. การทำ ก.พ.7 (ก.ค.ศ.16) ข้าราชการ

12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

นางอุ่นเรือน ศิริหล้า

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

โทร. 09-5663-4410

มีหน้าที่ปฏิบัติงานและรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป ของกลุ่มบริหารงานบุคคล

2. งานรับ - ส่ง หนังสือราชการ การบริหารจัดการหนังสือราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. เสนอแฟ้มของกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับ

4. งานออกเลขรับ - ส่ง หนังสือราชการ ออกเลขคำสั่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

5. สรุปบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการกลุ่มบริหารงานบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

6. การเบิกวัสดุสำนักงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

7. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

8. จัดเตรียมและดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

9. แจ้งหนังสือเวียนในกลุ่มบริหารงานบุคคล

10. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มต่างๆ ภายในสำนักงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา

และเป็นหลักฐานทางราชการ

12. ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่บุคลากรผู้มาติดต่อราชการ

13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โทร. 042 813 112 - 4

โทรสาร 042 811697