สพป.เลย เขต 1 ย้ำทุกครูคนสำคัญ จัดตั้งศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่โพสต์: May 08, 2018 10:33:6 AM

วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม เทพสถิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีจัดการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ เฉพาะกิจ ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ เกิดขึ้นภายใต้คำกล่าวที่ว่า “เสริมสุข คลายทุกข์ อย่างยั่งยืน”

ดร.รอง ปัญสังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เปิดเผยว่า การจัดให้มีการประชุม คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้นในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการเพื่อให้ความสำคัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทกำลังกายและกำลังใจควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ ในขณะเดียวกันเป็นการป้องกันมิให้ให้เกิดปัญหาที่ส่งกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร อาทิ มีความผิดวินัยอย่างร้ายแรง กระทำการที่ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เข้าไปเกี่ยวข้องหรือการกระทำความผิดทางกฎหมายรวมถึงความขัดแย้ง มีการกระทบกระทั่งกัน และมีความขับข้องใจในการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อเป็นการเสริมขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละ และมีอุดมการณ์ นอกจากนี้ยังพิทักษ์ ป้องกันบรรเทาปัญหา ให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความรวดเร็วคล่องตัวและทันต่อเหตุการณ์ และเสริมสร้างความเข้าใจรู้เท่าทันและแก้ปัญหาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการในชุดดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานเชิงรุกเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป ภาพ >>CLICK<<

ภาพ/ข่าวโดย ณัชชา ทีนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.เลย เขต 1