กิจกรรมล่าสุดของไซต์

21 ต.ค. 2559 01:23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศผลฯนักศึกษาทุน ภาพ.jpg กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
21 ต.ค. 2559 01:23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
21 ต.ค. 2559 01:23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
20 ต.ค. 2559 20:47 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ คำสั่งย้ายฯผู้บริหาร ภาพ.jpg กับ คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารในสถานศึกษา
20 ต.ค. 2559 20:47 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ คำสั่งย้ายฯ ผู้บริหาร.pdf กับ คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารในสถานศึกษา
20 ต.ค. 2559 20:47 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารในสถานศึกษา
20 ต.ค. 2559 01:57 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครููผู้ช่วย
20 ต.ค. 2559 01:53 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการึดเลือกฯ.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
20 ต.ค. 2559 01:53 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศฯ ภาพ.jpg กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
20 ต.ค. 2559 01:53 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ นักศึกษาทุน.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
20 ต.ค. 2559 01:53 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
19 ต.ค. 2559 01:56 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ไม่มีชื่อ
19 ต.ค. 2559 01:55 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
19 ต.ค. 2559 01:51 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ประกาศรับนักศึกษาทุนฯ.pdf จาก ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
19 ต.ค. 2559 01:44 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
19 ต.ค. 2559 01:43 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศ รับสมัครนักศึกษาทุนฯ ภาพ.jpg กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
19 ต.ค. 2559 01:43 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรับนักศึกษาทุนฯ.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
19 ต.ค. 2559 01:42 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
19 ต.ค. 2559 01:31 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศฯ รับสมัครนักศึกษาทุนภาพ.jpg กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
19 ต.ค. 2559 01:31 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
19 ต.ค. 2559 01:31 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรับนักศึกษาทุนฯ.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
12 ต.ค. 2559 23:27 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศฯ รับสมัครนักศึกษาทุนภาพ.jpg กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๖ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุ้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐลบาล
12 ต.ค. 2559 23:27 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ นร.ทุน_0002.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๖ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุ้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐลบาล
12 ต.ค. 2559 23:27 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ ๒๖ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุ้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐลบาล
12 ต.ค. 2559 23:22 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรับย้ายฯ 38 ค.(2).pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ประเภทวิชาการ ระดับ ชำนาญการพิเศษ