กิจกรรมล่าสุดของไซต์

22 ก.ค. 2563 02:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ 3.ใบสมัคร-รองศึกษาธิการภาค.doc กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.ค. 2563 02:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ 2.ประกาศรับสมัคร-ตำแหน่งบริหารระดับต้น-รองศธภ..pdf กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.ค. 2563 02:24 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
14 ก.ค. 2563 02:47 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
14 ก.ค. 2563 01:31 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ จิรภา ฟองชัย.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
14 ก.ค. 2563 01:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ อุ่นเรือน ศิริหล้า.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
14 ก.ค. 2563 01:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ พันวิภา วิเศษโวหาร.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
14 ก.ค. 2563 01:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ จิรภา ฟองชัย.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 21:55 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
13 ก.ค. 2563 21:55 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
13 ก.ค. 2563 21:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน.pdf กับ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
13 ก.ค. 2563 21:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
13 ก.ค. 2563 21:07 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ การสอบคัดเลือกบุคคลพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน.pdf จาก การสอบคัดเลือกบุคคลพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูสอน
13 ก.ค. 2563 21:07 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ลบ การสอบคัดเลือกบุคคลพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูสอน
13 ก.ค. 2563 20:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
13 ก.ค. 2563 20:08 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2563)
13 ก.ค. 2563 04:41 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ลบ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค. 2563 04:35 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค. 2563 04:34 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศ สพป.ลย.1.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค. 2563 04:34 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค. 2563 04:09 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563
13 ก.ค. 2563 04:08 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ลบ ปี 2563
13 ก.ค. 2563 04:07 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ นำออกไฟล์แนบ ประกาศรับสมัคร.pdf จาก ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค. 2563 04:06 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศรับสมัคร.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
13 ก.ค. 2563 04:06 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป