กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 ม.ค. 2564 23:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ หนังสือนำส่งสพป. สพม. ทุกเขต.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
4 ม.ค. 2564 23:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศฯและบัญชีตำแหน่งว่าง.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
4 ม.ค. 2564 23:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
29 ธ.ค. 2563 20:49 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แบบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
29 ธ.ค. 2563 20:49 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.สถานศึกษา.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
29 ธ.ค. 2563 20:49 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ตัวชี้วัดประกอบการย้าย.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
29 ธ.ค. 2563 20:49 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
27 ธ.ค. 2563 19:22 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แบบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
27 ธ.ค. 2563 19:22 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ รายละเอียดตัวชี้วัด.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
27 ธ.ค. 2563 19:22 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
27 ธ.ค. 2563 19:22 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
21 ธ.ค. 2563 23:55 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
21 ธ.ค. 2563 23:55 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศตำแหน่งว่าง.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
21 ธ.ค. 2563 23:55 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ปฏิทินการดำเนินการย้ายฯ.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
21 ธ.ค. 2563 23:55 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ข้อมูลอัตรากำลังครูที่ในสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
21 ธ.ค. 2563 23:55 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
16 พ.ย. 2563 05:59 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 พ.ย. 2563 00:28 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
13 พ.ย. 2563 00:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
13 พ.ย. 2563 00:17 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 63.docx กับ วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563
13 พ.ย. 2563 00:17 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง วาระการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563
13 พ.ย. 2563 00:16 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ระเบียบวาระการประชุมเดือนกันยายน 63.docx กับ วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2563
13 พ.ย. 2563 00:16 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง วาระการประชุมประจำเดือนกันยายน 2563
13 พ.ย. 2563 00:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ระเบียบวาระการประชุมเดือนสิงหาคม 63.docx กับ วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563
13 พ.ย. 2563 00:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง วาระการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563