กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 พ.ค. 2561 01:46 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ หลักกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ..pdf กับ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
2 พ.ค. 2561 21:30 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ มาตรการป้องกันภัย ส่ง สพฐ. ฉบับสมบูรณ์.pdf กับ มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2 พ.ค. 2561 21:30 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ปก.jpg กับ มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2 พ.ค. 2561 21:30 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
1 พ.ค. 2561 21:44 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ ประกาศฯ รับสมัครนักศึกษาทุนภาพ.jpg จาก ไม่มีชื่อ
1 พ.ค. 2561 21:44 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ ไม่มีชื่อ
1 พ.ค. 2561 21:43 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
1 พ.ค. 2561 21:43 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
1 พ.ค. 2561 21:43 นายจักรกริช อาจแก้ว ลบ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
1 พ.ค. 2561 21:42 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
1 พ.ค. 2561 21:26 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
1 พ.ค. 2561 21:25 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ PowerPoint_LTeacher_010561.pdf กับ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
1 พ.ค. 2561 21:18 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ว20-60.pdf กับ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
1 พ.ค. 2561 21:15 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ว22_2560.pdf กับ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
1 พ.ค. 2561 21:13 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ว21-60.pdf กับ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
1 พ.ค. 2561 21:07 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ว3145.pdf กับ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
1 พ.ค. 2561 21:06 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ page.png กับ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
1 พ.ค. 2561 21:04 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และLogbook
1 พ.ค. 2561 21:00 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
1 พ.ค. 2561 21:00 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
5 เม.ย. 2561 00:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
5 เม.ย. 2561 00:00 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2018-04-05_13-59-38.jpg กับ italoei1-61
4 เม.ย. 2561 23:55 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง italoei1-61
12 มี.ค. 2561 04:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย.pdf กับ ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย
12 มี.ค. 2561 04:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับตำแหน่งบุคลาการทางคณิตศาสตร์.pdf กับ ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย