กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 มี.ค. 2563 23:48 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศตำแหน่งว่าง.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
18 มี.ค. 2563 23:48 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
4 ก.พ. 2563 23:47 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
4 ก.พ. 2563 23:47 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ผอ.ปัทมา.jpg กับ หน้าแรก
29 ม.ค. 2563 18:47 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แก้ไข หน้าแรก
29 ม.ค. 2563 18:47 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แก้ไข หน้าแรก
27 ม.ค. 2563 00:25 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2563 (เพิ่มเติม)
27 ม.ค. 2563 00:25 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศเพิ่มเติม_0001.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2563 (เพิ่มเติม)
17 ธ.ค. 2562 23:51 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ อัตรากำลัง_0001.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปั พ.ศ.2563
17 ธ.ค. 2562 23:51 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ว 7374_0001.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปั พ.ศ.2563
17 ธ.ค. 2562 23:51 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศ_0001.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปั พ.ศ.2563
17 ธ.ค. 2562 23:51 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปั พ.ศ.2563
20 พ.ย. 2562 22:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แบบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม_0001.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
20 พ.ย. 2562 22:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศ ผอ.ร.ร._0001.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
20 พ.ย. 2562 22:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ตัวชี้วัด_0001.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
20 พ.ย. 2562 22:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
3 พ.ย. 2562 19:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ หนังสือนำส่ง.pdf กับ การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 พ.ย. 2562 19:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ หนังสือนำส่ง.pdf จาก การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 พ.ย. 2562 19:23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ หนังสือนำส่ง.pdf กับ การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 พ.ย. 2562 19:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ว3700.pdf จาก การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 พ.ย. 2562 19:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 พ.ย. 2562 02:07 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ว3700.pdf กับ การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 พ.ย. 2562 02:07 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 ก.ย. 2562 22:02 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรับสมัคร.pdf กับ ประกาศรับสมัครข้าราชการตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.40
12 ก.ย. 2562 22:02 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรับสมัครข้าราชการตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.40