กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 พ.ค. 2564 20:55 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข หน้าแรก
4 พ.ค. 2564 20:54 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 120078.png กับ หน้าแรก
4 เม.ย. 2564 20:54 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศตำแหน่งว่าง.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕)
4 เม.ย. 2564 20:52 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ นำออกไฟล์แนบ IMG_20210405_0006.pdf จาก ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕)
4 เม.ย. 2564 20:48 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕)
4 เม.ย. 2564 20:47 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ตัวชี้วัดประกอบการย้าย.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕)
4 เม.ย. 2564 20:46 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ แบบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕)
4 เม.ย. 2564 20:45 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ IMG_20210405_0006.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕)
4 เม.ย. 2564 20:45 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕)
2 เม.ย. 2564 00:01 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตฯ.pdf กับ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2 เม.ย. 2564 00:01 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
22 ก.พ. 2564 21:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ.pdf กับ ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
22 ก.พ. 2564 21:12 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 ก.พ. 2564 00:17 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ องค์ประกอบตัวชีวัด.pdf กับ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
1 ก.พ. 2564 00:16 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ คำร้องขอย้าย.pdf กับ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
1 ก.พ. 2564 00:15 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศรับย้าย.pdf กับ รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
1 ก.พ. 2564 00:15 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
31 ม.ค. 2564 23:20 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)
31 ม.ค. 2564 23:19 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)
31 ม.ค. 2564 23:19 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ตัวชี้วัดประกอบการย้าย.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)
31 ม.ค. 2564 23:05 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ อัปเดต แบบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม.pdf
31 ม.ค. 2564 23:04 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ แบบคำร้องขอย้ายเพิ่มเติม.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)
31 ม.ค. 2564 23:03 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศ.pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)
31 ม.ค. 2564 23:03 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)
4 ม.ค. 2564 23:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ หนังสือนำส่งโรงเรียน.pdf กับ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564

เก่ากว่า | ใหม่กว่า