กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 พ.ย. 2562 19:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ หนังสือนำส่ง.pdf กับ การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 พ.ย. 2562 19:33 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ หนังสือนำส่ง.pdf จาก การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 พ.ย. 2562 19:23 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ หนังสือนำส่ง.pdf กับ การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 พ.ย. 2562 19:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ ว3700.pdf จาก การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3 พ.ย. 2562 19:21 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แก้ไข การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 พ.ย. 2562 02:07 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ว3700.pdf กับ การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 พ.ย. 2562 02:07 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 ก.ย. 2562 22:02 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศรับสมัคร.pdf กับ ประกาศรับสมัครข้าราชการตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.40
12 ก.ย. 2562 22:02 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศรับสมัครข้าราชการตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.40
7 ส.ค. 2562 02:03 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ เล่มข้อมูล 10 มิถุนายน 2562.xls กับ ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2562
7 ส.ค. 2562 02:03 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ปกข้อมูล 10 มิ.ย.62.docx กับ ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2562
7 ส.ค. 2562 02:03 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2562
30 ก.ค. 2562 00:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ตำแหน่งว่างรอง ผอ.ร.ร.pdf กับ บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
30 ก.ค. 2562 00:11 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)
29 ก.ค. 2562 23:17 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา.docx กับ ดาวน์โหลดเอกสารเอกสาร/แบบฟอร์ม
29 ก.ค. 2562 23:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ องค์ประกอบตัวชี้วัด ผู้บริหารย้าย (1).pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
29 ก.ค. 2562 23:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.ร.ร..pdf กับ ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
29 ก.ค. 2562 23:10 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 สร้าง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562
29 ก.ค. 2562 23:00 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ วาระการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคลล04122018.pdf จาก ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
29 ก.ค. 2562 22:59 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.ร.ร..pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
29 ก.ค. 2562 22:58 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 แนบ องค์ประกอบตัวชี้วัด ผู้บริหารย้าย (1).pdf กับ ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
24 ก.ค. 2562 21:27 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แก้ไข หน้าแรก
24 ก.ค. 2562 21:26 นายบรรจงศักดิ์ ทองไชยะ แก้ไข หน้าแรก
24 ก.ค. 2562 03:49 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ แนบ ประกาศผล.pdf กับ ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
24 ก.ค. 2562 03:49 น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ สร้าง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เก่ากว่า | ใหม่กว่า