ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์12 มิ.ย. 2563 03:56โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
ให้ผู่้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ลำดับที่ 1 แต่ละสาขาวิชาเอกไปรายงานตัววันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-10.00 น. 
ณ ห้องประชุมเทพบารมี สพป.เลย 1 พร้อมเอกสาร รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
12 มิ.ย. 2563 03:56
Comments