ประกาศสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์13 ก.ค. 2563 21:55โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2563 ให้ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน 1 ชุดและจัดทำเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพ ส่ง สพป.เลย เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดดังแนบ)
Ċ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
13 ก.ค. 2563 21:55
Comments