ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์24 ก.ค. 2562 03:49โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ
ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1 รายงานตัววันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น. ที่ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ รายละเอียดดังประกาศผล
Ċ
น.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ,
24 ก.ค. 2562 03:49
Comments