แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม

โพสต์13 ต.ค. 2560 00:39โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2560 00:40 ]
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทั่วประเทศ
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  โดยความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  ได้ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อคัดเลือก/ย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ
      1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
      2. กลุ่มนโยบายและแผน
      3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  ทำให้ระยะเวลาที่ลงนามในประกาศคลาดเคลื่อนกับระยะเวลาที่ประกาศรับสมัคร  
จึงแก้ไขประกาศรับสมัครใหม่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด รายละเอียดตามประกาศแก้ไขที่นำเรียนมาพร้อมนี้
Comments