หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์4 มิ.ย. 2563 20:47โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เอกสารดังแนบไฟล์)
Ċ
ว12.pdf
(590k)
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1,
4 มิ.ย. 2563 20:47
Comments