ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล

การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA

โพสต์2 มิ.ย. 2564 02:13โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564

โพสต์1 มิ.ย. 2564 20:42โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ย้าย ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) (เอกสารดังแนบไฟล์)

ว7/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร

โพสต์18 พ.ค. 2564 21:56โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ว7/2564 ลว 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม(ครั้งที่ ๕)

โพสต์4 เม.ย. 2564 20:45โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2564 20:54 ]

ผู้ประสงค์ขอย้ายยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ชุดและเอกสารการประเมินศักยภาพของผู้บริหารจำนวน ๘ เล่ม ส่งสพป.เลย.๑ ตั้งแต่งวันที่ ๒-๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ไม่เว้นหยุดราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์2 เม.ย. 2564 00:01โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์22 ก.พ. 2564 21:12โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 9 ตำแหน่ง ยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 ตั่งแต่เวลา 08.30 น.-12.00 น. และเวลา 13.00 น-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคลสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

โพสต์1 ก.พ. 2564 00:15โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ผู้ประสงค์ยื่นแบบคำร้องขอย้าย พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามประกาศ จำนวน ๕ ชุด 
ส่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เลย.๑ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าไม่มีผู้ประสงค์ขอย้าย

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔)

โพสต์31 ม.ค. 2564 23:03โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ   [ อัปเดต 31 ม.ค. 2564 23:20 โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1 ]

ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง (เพิ่มเติม) จำนวน ๑ ตำแหน่ง โรงเรียนบ้านผาแบ่น
ยื่นคำร้องขอย้ายและเอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ ชุด
เอกสารประกอบการประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๘ เล่ม
ส่ง สพป.เลย.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย

1-10 of 129