ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์1 ก.ค. 2563 20:37โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้จาก OR Code หรือทางเว็บไซต์ www.otepc.go.th (เอกสารดังแนบ)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

โพสต์23 มิ.ย. 2563 22:11โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ด้วย สพป.ลย.1 มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง หากมีผู้ประสงค์ขอย้ายให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ จำนวน 1 ชุด และจัดทำเอกสารประกอบฯ จำนวน 3 เล่ม ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 (เอกสารดังแนบไฟล์)

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย

โพสต์22 มิ.ย. 2563 20:55โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย เรื่อง ให้เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เอกสารดังแนบไฟล์)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

โพสต์17 มิ.ย. 2563 19:05โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ด้วย อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  จำนวน 17 ตำแหน่ง และรองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 41 ตำแหน่ง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 11 ตำแหน่ง  ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.moe.go.th  และทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัคร" (เอกสารดังแนบไฟล์)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์12 มิ.ย. 2563 03:56โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

ให้ผู่้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ลำดับที่ 1 แต่ละสาขาวิชาเอกไปรายงานตัววันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-10.00 น. 
ณ ห้องประชุมเทพบารมี สพป.เลย 1 พร้อมเอกสาร รายละเอียดตามประกาศแนบมาพร้อมนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

โพสต์5 มิ.ย. 2563 03:57โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

สอบวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนบ้านน้ำภู ถนนเลย -ท่าลี่ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
รายละเอียดดังประกาศ(ดังแนบ)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์4 มิ.ย. 2563 20:47โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เอกสารดังแนบไฟล์)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

โพสต์4 มิ.ย. 2563 20:37โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ผู้ที่มีคุณสมบัติประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในระหว่างวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2563 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563  (เอกสารดังแนบไฟล์)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

โพสต์29 พ.ค. 2563 00:30โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

สพป.เลย เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์26 พ.ค. 2563 21:24โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารดังแนบไฟล์)

1-10 of 106