ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล

งานทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือรับรอง

โพสต์27 มิ.ย. 2561 01:11โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2561 01:11 ]


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์

โพสต์26 มิ.ย. 2561 02:02โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ให้ผู้ผ้านการคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1และ 2 รายงานตัวเข้ารับการสั่งจ้างในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.-10.00 น. ณ ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น 2) สพป.ลย.1 รายละเอียดดังประกาศฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์19 มิ.ย. 2561 20:38โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

กำหนดวันเข้ารับการคัดเลือกวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมเทพบารมี สพป.ลย.1 ถนนเลย - เชียงคาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตั้งแต่เวลา 09.00 น. รายละเอียดดังประกาศ

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์4 มิ.ย. 2561 02:18โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ตำแหน่งครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน ระหว่างวันที่ ๘-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  รายละเอียดประกาศ

ประกาศการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์12 มี.ค. 2561 04:21โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

รับการรายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2561
เวลา 08.30น.-10.00น. ณ.ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น2)
สำนักงานเขตพี่้นที่การศึกษาเลยเขต 1

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

โพสต์14 ก.พ. 2561 19:21โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2561 00:28 โดย มณฑล พร้อมสันเทียะ ]

สพป.ลย.1 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สพป.ลย.1 ระหว่างวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2561
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561

โพสต์8 ม.ค. 2561 22:38โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 8 ม.ค. 2561 22:52 ]


 1. ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1 ปี พ.ศ.2561
 2. รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2561
 3. ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพป.เลย 1
 4. ข้อมูลอัตรากำลังครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด สังกัด สพป.เลย 1

แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม

โพสต์13 ต.ค. 2560 00:39โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2560 00:40 ]

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทั่วประเทศ
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  โดยความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  ได้ประกาศตำแหน่งว่าง เพื่อคัดเลือก/ย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม จำนวน ๓ ตำแหน่ง คือ
   1. กลุ่มบริหารงานบุคคล
   2. กลุ่มนโยบายและแผน
   3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว๓๐ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  ทำให้ระยะเวลาที่ลงนามในประกาศคลาดเคลื่อนกับระยะเวลาที่ประกาศรับสมัคร  
จึงแก้ไขประกาศรับสมัครใหม่ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด รายละเอียดตามประกาศแก้ไขที่นำเรียนมาพร้อมนี้

1-10 of 54