ข่าวจาก-กลุ่มบุคคล

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

โพสต์18 มี.ค. 2563 23:48โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1


ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2563 (เพิ่มเติม)

โพสต์27 ม.ค. 2563 00:25โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2563 (เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปั พ.ศ.2563

โพสต์17 ธ.ค. 2562 23:51โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปั พ.ศ.2563

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

โพสต์20 พ.ย. 2562 22:10โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

สพป.เลย เขต 1 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) จำนวน  ๒ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลี 
และตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนำ้พร  หากประสงค์ขอย้าย ให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าไม่ประสงค์ขอย้าย รายละเอียดตามที่แนบพร้อมนี้

การสำรวจความต้องการอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โพสต์1 พ.ย. 2562 02:07โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1   [ อัปเดต 3 พ.ย. 2562 19:34 ]

ด้วย สพป.เลย เขต 1 ขอให้สถานศึกษาในสังกัด จัดทำรายละเอียดข้อมูลของสถานศึกษาที่ต้องการขอรับการจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด  เมื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง สพป.เลย เขต 1 ภายในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 เป็นอย่างช้า ตามหนังสือนำส่ง ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04136/ว3700 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 (เอกสารดังแนบไฟล์)

ประกาศรับสมัครข้าราชการตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.40

โพสต์12 ก.ย. 2562 22:02โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ด้วย สพป.ลย.1 รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 20 - 30 กันยายน 2562 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย.1 ในวันและเวลาราชการ (รายละเอียดตามประกาศที่แนบ)

ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2562

โพสต์7 ส.ค. 2562 02:03โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิถุนายน 2562 สถานศึกษาในสังกัด สพป.ลย.1 เพื่อใช้สำหรับบริหารอัตรากำลัง 

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม)

โพสต์30 ก.ค. 2562 00:11โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

บัญชีรายละเอียดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (เพิ่มเติม) แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ฉบับวันท่ี 25 กรกฎาคม 2562

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562

โพสต์29 ก.ค. 2562 23:10โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลย 1

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 และ รายละเอียดองค์ประกอบประเมินศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการย้าย 

ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

โพสต์24 ก.ค. 2562 03:49โดยน.ส.ลัดดาวัลย์ สอนสุภาพ

ให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ลำดับที่ 1 รายงานตัววันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ถึง 10.00 น. ที่ห้องบริหารงานบุคคล(ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ รายละเอียดดังประกาศผล

1-10 of 89