นโยบาย : Policy

          1. ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังขาดจิตวิญญาณผู้บริหาร “ผู้บริหารรักโรงเรียน”

          2. ในภาพรวมมีอัตรากำลังเกินเกณฑ์และกระจุกตัวในสถานศึกษาสถานศึกษาอำเภอเมืองแต่ขาดแคลนอัตรากำลังในสถานศึกษาเขตอำเภอรอบนอก

          3. ขาดแคลนครูกลุ่มสาระหลัก 5 กลุ่มสาระ

          4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการนำเทคนิคใหม่ๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีและพื้นที่จำกัด ขาดแรงจูงใจและการทุ่มเทในการสร้างผลงาน เช่น LC (professional learning community) LO (learning Organization) KM (knowledge management)

          5. ผู้บริหารบางส่วนขาดภาวะผู้นำทางวิชาการและทักษะการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง

          6. ครูมีภาระงานมาก บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมีไม่เพียงพอ

          7. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับยังดำเนินการได้ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากหน่วยงานไม่วิเคราะห์ความต้องการและวางแผนพัฒนาอย่างจริงจัง

          8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดทักษะและแรงจูงใจในการนำความรู้ ที่ได้จากการพัฒนาไปประยุกต์ใช้และขยายผลให้เกิดแก่นักเรียนอย่างจริงจัง

          9. ครูผู้สอนยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้และการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

          10. ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่ขาดการบริหารเชิงรุกอย่างเป็นระบบ

          11. ผู้บริหารทางการศึกษาขาดทักษะการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ในการบริหารการศึกษา

          12. ครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมการทำงานในการปฏิบัติงานแบบเดิม

วิสัยทัศน์ (Vision)


“สร้างคนดี มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

ค่านิยมร่วม (Shared Values)


          1. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

          2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้

          3. กตัญญูพ่อ แม่ สุดหัวใจ

          4. มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา

          5. รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ

          6. ไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา

          7. เรียนรู้ อธิปไตย ของประชา

          8. รักษา วินัย กฎหมายไทย

          9. ปฏิบัติตามพระราชดำรัส

          10. ไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้

          11. ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ

          12. ไซร์ คิดอะไรให้ส่วนรวม

          13. ร่วมรักเลยจริงต้องไม่ทิ้งขยะ

พันธกิจ (Mission)


          1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

          3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

          4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

          5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

          6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปฏิญญา (Declaration)


“ปฏิบัติธรรม นำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิต พิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ”

Comments