บุคลากร : Personel

ข้อมูลบุคลากร 

นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
Tel : 06-2340-5098

E-mail : ratisara.kon@loei1.go.th

 
นายนพดล ศรีขัดเค้า
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
Tel : 08-4393-4992

E-mail : noppadol.sri@loei1.go.th

นางปัทมา   สิมพลา

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel : 08-5011-9686

E-mail : pattama.sim@loei1.go.th นางจิรภา  ฟองชัย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
Tel : 06-3614-6509
E-mail : E-mail : jirapa.fon@loei1.go.th
 
 นางบุญทวี  สมหมาย
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Tel : 08-8332-4525
E-mail : boontawee.som@loei1.go.th
   
 
 นางสาวลัดดาวัลย์   สอนสุภาพ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
หัวหน้างานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
Tel : 08-6232-5756
E-mail : laddawan.son@loei1.go.th
นางอรพิน  น้อยบัวทอง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Tel : 08-6238-1856
E-mail : orapin.sun06@gmali.com

 
นางจันทร์เพ็ญ   ชูฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
Tel : 08-8675-5705
E-mail : junpen.cho@loei1.go.th
นางรักษ์ธภรณ์   นาลา
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Tel : 08-1974-3212
E-mail : raktapron.nal@loei1.go.th
   
นางวัฒนาพร   แพงศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Tel : 06-1106-2469
E-mail : wattanaporn.pan@loei1.go.th
  
นางสาวพันวิภา  วิเศษโวหาร
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
Tel : 09-2291-0689
E-mail : phanvipha.wis@loei1.go.th
 
นางอุ่นเรือน  ศิริหล้า
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
Tel : 08-3996-2758
E-mail : aunrean.sir@loei1.go.th

Comments